Kweku Smoke Lyrics

Kweku Smoke‘s album, PLAYMAN, kicks off with the energetic track, Hold Tight, dive into the song’s lyrics below and join in on the catchy chorus.

Kweku Smoke -Hold Tight Lyrics

1997 mekai mene me maame Ceci
Taku bia ni ne ho menso mafon ama na ka meti
Nsuo kese bi tooye anwumere bi na eye bibiani
Yaree bi baa me so ofaa Bible ye ne se mayi
Hwan na ebeba oo, yenfre Mensah maame anaa ante Akesi
Me papa wo Nkran, na me sister nso te kumasi
Ewiem aye tan enwo still Ceci anyi

Obra yo daa esa me mewuu ye nyinaa Nyame nti
Fri me nkwadaa brem mekae yare ahodo aa aba meso
Manda andwen se menyini abetwere nwom abeto
Aseda nka Nyame,
Halleluyah nwom aa daa meto
Ye guso bre se Efa aa
Enora na eye kumasi, ene ye wo Accra
Atiko tuna house kiosk ne mu na yeda
Yewura cafe anadwo aa yebe pie na anopa
I do my best, Play my part anfa aa

Nyame na enim
‘Cause mekai Berekum, tamale ne Axim
Yese ye kogye sika ye ye miensa mienu frim
Dreams dreams mepe se metwi Lamborghini
Se Mallam ne ye Azaa yenboka na yenko Benin
Bad bitches foreign cars na me pese me twi bi
Enye Nyame na ekyee me kaase
RIP Snoop doggy doggy, ma brr for life my blood
That’s ma broski
Megu so de meti pempem hwehwe nee Ceci bedi
And I know you up in heaven watching over me

Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Haw ne amanee yi aa me nam mu dabiaa
Plenty things that am facing, and very soon the flag be waving
Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Haw ne amanee yi aa me nam mu dabiaa
Plenty things that am facing
And very soon the flag be waving, yeah it will be waving

The flag be waving, the flag be waving
Enye se ebia masheda, enye se ebia mani aha
Plenty things am facing, enye se ebia mani aha
Plenty things am facing, na enye se ebia mani ahaaa

Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Haw ne amanee yi aa me nam mu dabiaa
Plenty things that am facing, and very soon the flag be waving
Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Nyame na enim, Nyame na enim
Etoo betwa oo, Etoo betwa oo

Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Haw ne amanee yi aa me nam mu dabiaa
But very soon the flag be waving
Enye se Ebia masheda, Ena enye se ebia mani aha
Haw ne amanee yi aa me nam mu dabiaa

Contributors of ‘Hold Tight’ Lyrics

Funmilayo Kanmodi, Utere Naomi.

Find Your Favourite Song Lyrics Here and Get Fresh updates as they via Twitter and Facebook


Meaning of Hold Tight Lyrics by Kweku Smoke

The lyrics allows you to understand the music very well and to also know how to sing the song. Read the lyrics alongside with the music for better understanding.


Conclusion

This is the end of Hold Tight Lyrics by Kweku Smoke. If you discover any mistake in the song lyrics, please send the correct lyrics by using the Contact Us form.

Thanks for checking out Yabaloaded Lyrics more lyrics here.